[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.9
โรงเรียนบ้านวังยาว สพป.เลย 3
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.9
   
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     

  
ประวัติโรงเรียน  
 

ประวัติโรงเรียนบ้านวังยาว
            โรงเรียนบ้านวังยาวตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2501 บ้านวังยาว หมู่ที่ 3 ตำบลวังยาว อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ดำเนินการด้วยกองทุนประถมศึกษา จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้น ป.1–ป.4 มี นายผง นนทะโคตร เป็นครูใหญ่เดิมโรงเรียนอาศัยวัดเป็นสถานที่เรียนชั่วคราว
            วันที่ 12 เมษายน  2503  ได้สร้างอาคารเรียนขนาด 4 ห้องเรียน มุงหลังคาด้วยหญ้า โดยนายผง 
นนทะโคตร  นายสมัคร  วังคีรี  ผู้ใหญ่บ้านและราษฎร 
            วันที่ 21 กรกฎาคม 2504  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน จำนวน 2,500 บาท ในเนื้อที่ 16 ไร่ 64 ตารางวา
          การจัดการเรียนการสอน เดิมโรงเรียนใช้ประมวลการสอนของกระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2504 เปลี่ยนมาใช้ประมวลการสอนของภาคการศึกษา 9  

            วันที่ 1 ตุลาคม 2509 ทางราชการโอนโรงเรียนประชาบาลมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  
            พ.ศ.2505 ได้รับงบประมาณปลูกสร้างอาคารเรียนเป็นเงิน  70,000  บาท
            พ.ศ.2517 เปิดสอนถึงชั้น ป.5 และได้รับงบประมาณปลูกสร้างอาคารเรียนขนาด 3 ห้องเรียน  เป็นเงิน  200,000  บาท  แล้วเสร็จในเดือน  สิงหาคม  2519 
            พ.ศ.2535  ได้รับงบประมาณสร้างส้วมขนาด 4 ที่ จำนวน 1 หลัง 
            พ.ศ.2536  นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงได้สร้างอาคารอเนกประสงค์ให้ จำนวน 1 หลัง และได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน 1  หลังเป็นเงิน 650,000 บาท ก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือน มกราคม  2537   
            พ.ศ.2557  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน สปช. 105/25 จำนวน 1 หลัง 6 ห้อง
            วันที่ 16 พฤษภาคม 2546 เริ่มใช้พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2544 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
             วันที่ 16 พฤษภาคม 2555 ใช้พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2551 ในระดับชั้น ป.1– ม. 3
             ปัจจุบันโรงเรียนบ้านวังยาว มีเขตบริการในระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษา 1 หมู่บ้าน คือ  บ้านวังยาว หมู่ที่ 3 ตำบลวังยาว อำเภอด่านซ้าย    จังหวัดเลย  และในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  มีเขตบริการครอบคลุมทุกหมู่บ้านในตำบลวังยาว ได้แก่ หมู่ที่ 2 บ้านผึ้ง   หมู่ที่ 3 บ้านวังยาว หมู่ที่ 4 บ้านปากแดง หมู่ที่ 5  บ้านกกสะตี หมู่ที่ 6 บ้านวังเวิน และหมู่ที่ 7 บ้านโพนสว่าง  โรงเรียนบ้านวังยาวเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนในปีการศึกษา 2562 จำนวน 131 คน ชาย 61 คน หญิง 70 คน   ปัจจุบัน นายนายธวัชพงษ์  พรหมจักร ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังยาว  มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา        จำนวน 16 คน แยกได้เป็น ผู้บริหารสถานศึกษา 1 คน ข้าราชการครู 13 คน พนักงานราชการ 1 คนเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน